info@van-hees.com
+32 87 598940

 

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Onze offertes, leveringen en diensten worden uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties, ook als zij niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Deze voorwaarden gelden uiterlijk bij de inontvangstneming van de goederen of diensten als aanvaard. Wij zijn niet gebonden door afwijkende of bijkomende overeenkomsten, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant. Tegen deze overeenkomsten wordt bezwaar gemaakt.

2. Offerte en sluiten van de overeenkomst
Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Acceptatieverklaringen en alle bestellingen zijn slechts rechtsgeldig na onze schriftelijke bevestiging. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of nevenovereenkomsten. Alle informatie met betrekking tot afmetingen, gewichten of andere gegevens over de prestaties zijn alleen bindend indien en voor zover wij ze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend aanduiden.

3. Prijzen
De in onze orderbevestiging vermelde prijzen, te vermeerderen met de desbetreffende wettelijke omzetbelasting, zijn bepalend. Indien een schriftelijke orderbevestiging ontbreekt, zijn onze op de leveringsdag geldige prijzen van toepassing. De prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, af magazijn, inclusief normale verpakking. Bijzondere verpakkingen worden afzonderlijk in rekening gebracht of tegen een huurtarief op huurbasis ter beschikking gesteld. Ze moeten uiterlijk drie maanden na factuurdatum franco in goede toestand naar ons worden teruggestuurd.

4. Verzending
Voor onze leveringen is de laadplaats de plaats van levering. Alle verzendingen worden op risico van de klant uitgevoerd. De verzendingswijze en -route worden door ons bepaald. Voor zover door de inachtneming van wensen van de klant extra kosten ontstaan, zijn deze extra kosten ten laste van de klant.

5. Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar binnen de overeengekomen termijn vanaf factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij het recht vanaf de vervaldatum (bij handelaars) of bij verzuim (geen handelaars) een nalatigheidsinterest ten bedrage van de bij banken gebruikelijke debetinterest, minstens echter ten bedrage van 5 procent boven de basisrente (bij consumenten) of 8 procent boven de basisrente (bij ondernemers) in rekening te brengen. Het indienen van andere schadeclaims blijft voorbehouden. De klant heeft het recht aan te tonen dat daadwerkelijk geringe schade is ontstaan. Enkel onbetwiste of bij gewijsde vastgestelde tegenvorderingen leiden ertoe dat de klant recht heeft op compensatie of het recht heeft de goederen niet te betalen. Indien de klant in gebreke blijft alsook bij gegronde redenen om te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid of kredietwaardigheid van de klant hebben wij, zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten, het recht voor nog niet doorgevoerde leveringen een vooruitbetaling te eisen en alle vorderingen die uit transacties met de klant voortvloeien onmiddellijk betaalbaar te maken. Zolang de klant met een betaling in gebreke blijft, zijn wij ontheven van onze leveringsverplichting. Voor zover wij instemmen met de betaling door middel van wissels, zijn disconto- en bankkosten ten laste van de klant.

6. Klachten, garantie
De klant moet bij ontvangst, voor zover dit mogelijk is ook door een monsterverwerking, de volledigheid, kwaliteit en geschiktheid voor de voorziene doeleinden van de levering controleren, anders gelden de goederen als goedgekeurd. Wij moeten binnen vijf werkdagen na de levering, in elk geval echter voor verwerking van de goederen, schriftelijk op de hoogte worden gebracht van alle duidelijk zichtbare gebreken, ontbrekende hoeveelheden en verkeerde leveringen. Wij moeten onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van transportschade. De klant moet de vereiste formaliteiten ten opzichte van de vrachtvervoerder vervullen. Enkel bij gegronde klachten die binnen de gestelde termijn worden ingediend, kan aanspraak op garantie worden gemaakt. Onze garantieverplichting is beperkt tot de correcte nakoming, en weliswaar naar onze keuze ofwel door herstel van de gebreken, ofwel door levering van een zaak zonder gebreken. Indien wij onze leveringsverplichting niet correct nakomen, heeft de klant het recht, volgens de wettelijke bepalingen, een lagere prijs te bedingen of van de overeenkomst af te zien. Schadevorderingen van de klant, in het bijzonder het recht op schadevergoeding, in verband met gebreken die niet aan de goederen zelf zijn ontstaan, zijn overeenkomstig artikel 7 uitgesloten.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Elk recht op schadevergoeding, in het bijzonder ook voor schade die niet aan de goederen zelf ontstaat, in het bijzonder wegens het niet vervullen van de verplichtingen van overeenkomsten en wegens onrechtmatige daad, is uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet, grove nalatigheid van de eigenaar of leidinggevende alsook bij opzettelijke schending van belangrijke verplichtingen. Bij opzettelijke schending van belangrijke verplichtingen met betrekking tot overeenkomsten zijn wij, behalve in geval van opzet en grove nalatigheid van de eigenaar of leidinggevende, enkel aansprakelijk voor redelijkerwijs voorzienbare schade die voortvloeit uit overeenkomsten. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook niet in gevallen waarbij wegens gebreken aan de goederen sprake is van aansprakelijkheid voor letselschade of materiële schade aan voorwerpen voor privégebruik. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook niet voor zover wij de goede staat van de goederen garanderen of gebreken aan de goederen opzettelijk hebben verzwegen. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt verder niet voor schade die voortvloeit uit overlijden, lichamelijke verwondingen en schade aan de gezondheid, en die berust op een opzettelijke of nalatige plichtsverzaking door ons, onze wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde.

8. Eigendomsvoorbehoud
De door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot de klant aan al zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op nieuwe producten die zijn ontstaan door verwerking, vermenging of verbinding van onze goederen, waarbij wij als fabrikant gelden. Bij een verwerking, verbinding of vermenging met zaken die de klant niet toebehoren, verwerven wij het mede-eigendomsrecht in de verhouding van de factuurwaarde van onze voorbehoudsgoederen ten opzichte van de factuurwaarde van de andere materialen. De klant draagt alle vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van voorbehoudsgoederen reeds nu volledig of ten bedrage van ons eventuele mede-eigendomsaandeel aan ons over. Zolang de klant bereid en in staat is zijn verplichtingen tegenover ons na te komen, mag hij beschikken over de goederen die onze eigendom of mede-eigendom zijn en mag hij de aan ons overgedragen vorderingen zelf innen. De klant mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet overgaan tot eigendomsoverdrachten tot zekerheid, verpandingen en overdracht van vorderingen, ook door middel van de verkoop van vorderingen. De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen indien derden toegang hebben gekregen tot onze goederen en vorderingen. Indien de waarde van de zekerheden de veilig te stellen vorderingen met meer dan 10 % overstijgt, zullen wij op verzoek van de klant zekerheden naar onze keuze vrijgeven. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud betekent geen terugtrekking uit de overeenkomst.

9. Privacybescherming
De klant wordt erop gewezen en gaat ermee akkoord dat in het kader van de afhandeling van de order en de afrekening gegevens elektronisch worden verwerkt en opgeslagen. Afleveringsbewijs en factuur gelden tegelijkertijd als kennisgeving als bedoeld in § 26 lid 1 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz).

10. Toepasbaar recht, bevoegde rechtbank
Deze voorwaarden en alle transacties met de klant zijn onderworpen aan het Duitse recht. De toepassing van het algemeengeldende internationale kooprecht wordt uitgesloten. De plaats van uitvoering van al onze leveringen is onze desbetreffende plaats van levering, de plaats van uitvoering van de betaling van de klant is 65396 Walluf. Voor zover de koper een bij het handelsregister ingeschreven zakenman is, zijn uitsluitend de rechtbanken van 65185 Wiesbaden (kantongerecht) of de rechtbanken van 65185 Wiesbaden (arrondissementsrechtbank) bevoegd voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit de transacties met de klant. Indien een bepaling in deze voorwaarden of een overeenkomst ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen en overeenkomsten onverminderd van kracht.