+32 87 598940

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


Verkoop- en leveringsvoorwaarden België


1.    Algemeen
1.1    De onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna AV) gelden voor alle leveringen en diensten tegenover ondernemingen.
1.2    Ze gelden ook voor alle toekomstige leveringen en diensten, ook indien ze niet opnieuw uitdrukkelijk werden overeengekomen.
1.3    Indien de klant de dienst/levering zonder voorbehoud aanvaardt, erkent hij tevens onze AV.
1.4    Afwijkende en/of aanvullende algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en wijzen we bij deze af. Ze zijn slechts van toepassing, mits en voor zover wij geheel of deels uitdrukkelijk hiermee hebben ingestemd.
1.5    Ook de onvoorwaardelijke levering en/of verrichting van de dienst door ons kan niet beschouwd worden als de erkenning van de afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de klant.


2.    Offertes en overeenkomsten, vertegenwoordigingsrecht
Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Een opdracht of bestelling is slechts rechtsgeldig na onze uitdrukkelijke bevestiging. Dit geldt ook voor toevoegingen, wijzigingen en nevenrestricties. Alle gegevens over maten, gewichten en andere prestaties zijn slechts bindend, mits en voor zover we ze uitdrukkelijk als bindend aanduiden.


3.    Prijzen
3.1    De prijzen vermeerderd met de desbetreffende wettelijke omzetbelasting (bij consumenten) zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging, of de prijzen die gelden op de leveringsdatum (bij handelaren), zijn van toepassing.
3.2    Onze prijzen zijn vanaf het magazijn in Eupen, inclusief normale verpakkingskosten, maar exclusief verzendkosten die door de klant gedragen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt. Specifieke verpakkingen worden afzonderlijk in rekening gebracht of tegen betaling van een huurprijs ter beschikking gesteld. Ze dienen uiterlijk drie maanden na de factuurdatum franco en in goede staat aan ons teruggestuurd te worden.
3.3    Alle belastingen, douanerechten, vergoedingen, enz. die bij een levering buiten België ontstaan, komen voor rekening van de klant.


4.    Verzending, levering
4.1    De plaats van verlading is de plaats van uitvoering voor onze bestellingen. De verzending gebeurt op risico van de klant. De wijze van verzending en de verzendingsroute worden door ons bepaald. Eventuele meerkosten die ontstaan door specifiek overeengekomen wensen van afnemers, komen voor rekening van de klant.
4.2    Deelleveringen zijn toegelaten, voor zover dit redelijkerwijs van de klant kan worden gevergd.
4.3    Leveringstermijnen zijn alleen dan bindend, als ze uitdrukkelijk overeengekomen zijn. Aan de leveringstermijn is voldaan, indien de bestelling binnen de termijn het magazijn verlaten heeft of we bevestigd hebben dat deze klaar voor verzending is.
4.4    Om de overeengekomen termijnen voor leveringen/diensten te kunnen naleven, moeten we tijdig de door de klant aan te leveren documenten, vereiste goedkeuringen en toestemmingen, in het bijzonder plannen, ontvangen en is de naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden (bijv. voorschotten) en andere verplichtingen door de klant vereist. Indien deze voorwaarden niet tijdig vervuld worden, worden de overeengekomen leveringstermijnen evenredig verlengd. Dit geldt niet, indien de vertraging aan ons te wijten is.
4.5    Indien de overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn toegeschreven wordt aan overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, of vergelijkbare gebeurtenissen, bijv. staking, lock-out, worden de overeengekomen leveringstermijnen evenredig verlengd. Dit geldt ook indien we zelf niet tijdig of correct door onze leveranciers bevoorraad werden (bij de overeengekomen leveringstermijnen geldt daarom: onder voorbehoud van correcte en tijdige levering door onze leveranciers).


5.    Betaling, rente, betalingsachterstand, verrekening en inhouding
5.1    Onze facturen zijn betaalbaar binnen de overeengekomen betalingstermijnen na factuurdatum. Indien geen bijzondere betalingstermijnen overeengekomen werden, dienen de facturen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben we het recht om vanaf de vervaldatum (bij handelaren) of bij verzuim van betaling (bij consumenten) rente in rekening te brengen ten bedrage van 10% (bij consumenten) of 3% boven de referentierentevoet (bij handelaren) overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De leverancier behoudt zich het recht voor verdere schadevergoeding te verlangen.  
5.2    Bij betalingsachterstand of bij gegronde twijfel aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant hebben we het recht, onverminderd onze andere rechten, voor nog niet uitgevoerde leveringen vooruitbetaling te vragen en alle schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar te maken. In geval van overschrijding van enige betalingstermijn zijn we gerechtigd verdere leveringen aan de koper op te schorten. Indien we wisselbrieven aanvaarden, komen disconto- en bankkosten voor rekening van de klant.
5.3    De klant heeft alleen het recht betalingen van onbetwiste of gerechtelijk vastgestelde tegenvorderingen in te houden. De klant heeft alleen het recht om onbetwiste of gerechtelijk vastgestelde tegenvorderingen te verrekenen.
5.4    Wij hebben onbeperkte verrekenings- en inhoudingsrechten zoals wettelijk bepaald.


6.    Risico-overdracht, klachten
6.1    Het risico gaat uiterlijk met de verzending van de delen (of in geval van afhalen bij de overdracht aan de klant voor de verlading op een voertuig van de klant) over op de klant, met inbegrip van deelleveringen of indien we in bepaalde gevallen nog andere diensten zoals verzendkosten of transport en opstelling voor onze rekening genomen hebben.
6.2    Indien de verzending vertraagd is op vraag van de klant of als gevolg van omstandigheden die toe te schrijven zijn aan de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag van onze kennisgeving van de leverbaarheid.
6.3    De klant moet de geleverde goederen bij ontvangst op gebreken omtrent de eigenschappen en de geschiktheid voor het voorziene gebruik onderzoeken, voor zover dit redelijk is, ook door een proefverwerking. Zo niet, dan gelden de goederen als aanvaard.

Alle zichtbare gebreken, ontbrekende hoeveelheden en verkeerde leveringen moeten binnen vijf werkdagen na de levering, in ieder geval voor de verwerking van de goederen, schriftelijk aan ons gemeld worden. Transportschade moet onmiddellijk schriftelijk aan ons gemeld worden. De klant moet zelf de vereiste formaliteiten tegenover de vervoerder vervullen. Alleen bij terechte klachten binnen de termijn zijn we aansprakelijk voor gebreken.

Alle verborgen gebreken moeten binnen 15 dagen na vaststelling van de gebreken door de koper of vanaf het moment dat redelijkerwijs ervan uitgegaan kan worden dat de koper ze vastgesteld heeft, aan de verkoper gemeld worden. Alle juridische procedures aangaande verborgen gebreken moeten binnen 30 dagen na vaststelling van de gebreken door de koper of vanaf het moment dat redelijkerwijs ervan uitgegaan kan worden dat de koper ze vastgesteld heeft, ingediend worden.

Onze aansprakelijkheid voor gebreken beperkt zich uitsluitend tot een vervolgprestatie, zijnde naar onze eigen keuze het verhelpen van het gebrek dan wel een vervangende levering.


7.    Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1    Eventuele vorderingen tot schadevergoeding van de klant – ongeacht de rechtsgrond – zijn uitgesloten. Dit geldt niet bij het bedrieglijk verzwijgen van gebreken, bij niet-naleving van een gegarandeerde kwaliteit, bij het veroorzaken van het overlijden, van lichamelijke letsels of van schade aan de gezondheid en/of bij een opzettelijke of op grove nalatigheid door ons of bij de schending van plichten, waarvan de naleving de goede uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en waarbij de klant in de regel erop mag vertrouwen dat ze nagekomen worden (wezenlijke contractuele plichten/kardinale plichten). De bovenstaande aansprakelijkheid geldt zowel voor onze wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende uitvoerders en medewerkers.
7.2    De schadevergoeding voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is beperkt tot voor de overeenkomst specifieke, voorzienbare schade, in zoverre geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of de aansprakelijkheid wegens het veroorzaken van het overlijden, van lichamelijke letsels en van schade aan de gezondheid geldt.
7.3    De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden in dezelfde mate voor recht op vergoeding van vergeefse kosten. De bovenstaande regelingen houden geen wijziging van de bewijslast in het nadeel van de klant in.


8.    Eigendomsvoorbehoud
8.1    Alle geleverde goederen blijven onze eigendom (hierna: goederen onder eigendomsvoorbehoud) tot alle vorderingen zijn voldaan, ongeacht de rechtsgrond, inclusief toekomstige of voorwaardelijke vorderingen uit overeenkomsten die tegelijkertijd of later afgesloten worden. Dit geldt ook indien betalingen voor specifiek benoemde vorderingen uitgevoerd worden. Alle vorderingen uit de verkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud draagt de klant aan ons over als veiligheid voor de vorderingen waarop we uit de zakelijke verbintenis met de klant recht hebben.
Zolang de klant bereid en in staat is om correct aan zijn verplichtingen aan ons
te voldoen, mag hij in het kader van de normale bedrijfsvoering over de goederen in ons eigendom beschikken en de aan ons overgedragen vorderingen zelf innen.

Voor koopbrieven, inpandgevingen en de overdracht van de vorderingen, ook via de cessie van de vorderingen, is onze voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.  Indien derden toegang hebben tot de goederen en vorderingen die aan ons toebehoren, moet de klant ons dit onmiddellijk melden. Overschrijdt het bedrag van de zekerheidsrechten onze vordering met meer dan 10 %, dan zijn wij op vraag van de klant verplicht zekerheden naar onze keuze vrij te geven. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud betekent niet de beëindiging van de overeenkomst.


9.    Terugname van goederen
Indien we de goederen als een gebaar van goede wil en zonder wettelijke verplichting terugnemen, hebben we het recht om aan de klant een forfaitair bedrag van 1,30 EUR per kilo, met een minimum van 50,00 EUR, als administratieve kosten in rekening te brengen. De goederen moeten op kosten van de klant aan VAN HEES teruggestuurd worden. De klant mag het bewijs vragen, dat er door de terugname geen kosten van deze omvang ontstaan zijn.


10.    Privacy
De klant wordt erop gewezen en geeft zijn toestemming dat in het kader van de orderverwerking en afrekening gegevens met behulp van een computerprogramma verwerkt en opgeslagen worden. Leveringsnota en factuur gelden tevens als kennisgeving in de zin van de bepalingen van de AVG.


11.    Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank
11.1    Alle rechtsverhoudingen met de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. De toepassing van het internationaal kooprecht (VN-kooprecht) en de collisieregels van het internationaal privaatrecht, in het bijzonder de Rome-I-Verordening, is uitgesloten.
11.2    Plaats van uitvoering voor onze leveringen en diensten is het desbetreffende leveringspunt, plaats van uitvoering voor betalingen door de klant is B-4700 EUPEN.
11.3    De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit en met betrekking tot de juridische betrekkingen met de klant is de voor B-4700 EUPEN bevoegde rechtbank.
11.4    Indien afzonderlijke bepalingen van de bovenstaande voorwaarden of een contractuele overeenkomst ongeldig zouden zijn, blijven de overige handelsvoorwaarden onverminderd gelden.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden Nederland

1.    Algemeen
1.1    Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: AVLV) gelden voor al onze leveringen en diensten jegens ondernemingen.
1.2    Tevens gelden zij voor onze toekomstige leveringen en diensten, ook in het geval dat zij niet nog een keer uitdrukkelijk worden overeengekomen.
1.3    Indien de klant de dienst/levering door ons onvoorwaardelijk aanvaardt, betekent ook dit het erkennen van de toepasselijkheid van onze AVLV door de klant.
1.4    Afwijkende en/of aanvullende algemene voorwaarden van de klant gelden niet. Wij wijzen deze hiermee uitdrukkelijk kaf. Zij gelden slechts indien en voor zover wij ons met hen of met delen daarvan uitdrukkelijk akkoord hebben verklaard.
1.5    Daarnaast betekent ook de onvoorwaardelijke levering en/of verlening van diensten door ons geen erkennen van de algemene voorwaarden van de klant, welke van deze AVLV afwijken of deze aanvullen.


2.    Offerte en sluiten van een overeenkomst, vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Aanvaardingen en alle bestellingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk door ons te zijn bevestigd om rechtsgeldig te zijn. Hetzelfde geldt voor aanvullingen, wijzigingen of aanvullende afspraken. Alle gegevens met betrekking tot afmetingen, gewichten of overige prestatiegegevens zijn slechts dan bindend, indien en voor zover wij deze uitdrukkelijk als bindend aanduiden.


3.    Prijzen
3.1    Geldig zijn de in onze opdrachtbevestiging genoemde prijzen vermeerderd met de telkens geldende wettelijke omzetbelasting. Indien een uitdrukkelijke, afwijkende overeenkomst ontbreekt, prevaleren onze op de dag van de levering geldige prijzen.
3.2    De prijzen dienen te worden verstaan, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, als vanaf onze opslag inclusief gewone verpakking, echter exclusief de verzendkosten, die door de klant dienen te worden gedragen, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bijzondere verpakkingen worden afzonderlijk in rekening gebracht of tegen een huurvergoeding in de vorm van huur ter beschikking gesteld. Zij dienen uiterlijk drie maanden na factuurdatum vrachtvrij en in ordelijke staat aan ons te worden geretourneerd.
3.3    Alle bij een levering buiten Nederland toepasselijke belastingen, douanerechten, heffingen etc. worden door de klant gedragen.


4.    Verzending, levering
4.1    Voor onze leveringen geldt - afhankelijk vanuit welke opslag de levering geschiedt - Linne (Nederland) als plaats van nakoming. Het verzenden geschiedt op risico van de klant. De wijze en route van verzending zal door ons worden gekozen. Voor zover meerkosten ontstaan op grond van uitdrukkelijk overeengekomen wensen van de klant, gaan deze ten laste van de klant.
4.2    Deelleveringen zijn toegestaan.
4.3    Leveringstermijnen zijn slechts dan bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Leveringstermijnen zijn nagekomen, indien het geleverde goed tot aan het verstrijken van deze termijnen het werk verlaten heeft of wij de bereidheid tot verzending hebben medegedeeld.
4.4    Voor het nakomen van overeengekomen termijnen voor leveringen/diensten is de tijdige ontvangst van alle door de klant te verstrekken stukken, noodzakelijke vergunningen en vrijgaven/goedkeuringen vereist, in het bijzonder van plannen, alsmede de nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden (bijvoorbeeld aanbetalingen) en overige verplichtingen door de klant. Indien deze voorwaarden niet tijdig worden vervuld, worden de overeengekomen leveringstermijnen en diensten in redelijkheid verlengd.
4.5    Indien de niet-nakoming van overeengekomen termijnen te wijten is aan overmacht, bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, opstand, extreme weersomstandigheden of vergelijkbare gebeurtenissen, bijvoorbeeld staking, uitsluiting etc., worden de overeengekomen leveringstermijnen en diensten in redelijkheid verlengd. Hetzelfde geldt in het geval dat aan onszelf niet tijdig of deugdelijk is geleverd (voor overeengekomen leveringstermijnen geldt derhalve: onder voorbehoud van correcte en tijdige levering aan ons).


5.    Betaling, wettelijke rente, verzuim, verrekening en retentierecht
5.1    Onze facturen zijn zonder aftrek verschuldigd binnen de overeengekomen termijnen vanaf factuurdatum en zonder uitdrukkelijk overeengekomen termijn terstond na ontvangst van de factuur. Een ingebrekestelling is niet nodig. Vanaf het intreden van het verzuim zijn wij gerechtigd om aanspraak te maken op de wettelijke handelsrente. Voor zover wij toestemmen met het aanleveren van wissels, gaan disconterings- en bankkosten ten laste van de klant.
5.2    In het geval van een betalingsachterstand alsmede bij gegronde twijfels met betrekking tot de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant zijn wij - onverminderd onze overige rechten - gerechtigd om voor nog niet uitgevoerde leveringen een vooruitbetaling te verlangen en alle vorderingen uit de zakelijke relatie terstond opeisbaar te stellen. Onze leveringsplicht kan worden opgeschort gedurende de termijn de klant met een opeisbare betaling in verzuim is.
5.3    De klant is enkel wegens niet strijdige of gerechtelijk vastgestelde tegenvorderingen gerechtigd om betalingen in te houden. De klant is enkel wegens niet strijdige of gerechtelijk vastgestelde tegenvorderingen tot verrekening gerechtigd. Wij hebben onbeperkte verrekenings- en retentierechten conform het wettelijk kader.


6.    Risico-overgang, melding van gebreken
6.1    Het risico gaat uiterlijk met het verzenden van de te leveren onderdelen (of met de aflevering aan de klant in het kader van het laden op voertuigen van de klant in het geval van het zelf ophalen) over op de klant, dit geldt ook dan indien er sprake is van deelleveringen of wij in individuele gevallen nog andere diensten leveren, bijvoorbeeld de verzendkosten of de levering en installatie.
6.2    Indien het verzenden op verzoek van de klant wordt vertraagd, of vertraging ontstaat als gevolg van omstandigheden die aan de klant kunnen worden toegerekend, gaat het risico over op de klant vanaf de dag dat wij de bereidheid tot verzending kenbaar hebben gemaakt.
6.3    De wettelijke onderzoeks- en meldingsplichten bestaan onverminderd. Indien de klant het verzuimt de goederen onmiddellijk na levering te onderzoeken of gebreken onmiddellijk te melden, gelden de goederen als aangenomen en kan de klant geen rechten meer geldend maken op grond van gebreken of dat eventueel te weinig is geleverd. Als wij met de klant onderhandelen over een door hem gemeld gebrek, betekent dit zonder uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving niet dat stilzwijgend afstand wordt gedaan van het verweer dat de klant de goederen te laat heeft onderzocht of het gebrek te laat heeft gemeld. Hetzelfde geldt voor een eventuele door ons verklaarde bereidheid tot het herstel van het gebrek (of indien het gebrek daadwerkelijk is hersteld). Meldingen van gebreken dienen schriftelijk te worden gedaan.

 

7.    Garantie
7.1    Wij verstrekken geen zelfstandige garantie, welke verder gaat dan of staat naast de wettelijke rechten met betrekking tot non-conformiteit. Dit is slechts anders indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Voor eventuele gebreken zijn wij slechts aansprakelijk zoals uit het navolgende blijkt, waarbij overige rechten uitgesloten zijn:
7.2    Aanspraken wegens gebreken bestaan niet bij een slechts verwaarloosbare afwijking van de overeengekomen of - in het geval van het ontbreken van afspraken - de gebruikelijke staat, bij een slechts verwaarloosbare vermindering van de bruikbaarheid, bij gewone slijtage of schade, die na de risico-overgang als gevolg van een foutieve of onachtzame behandeling, bovenmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of welke op grond van bijzondere invloeden van buiten ontstaan, welke conform de overeenkomst niet zijn vereist, alsmede bij niet reproduceerbare softwarefouten. Indien door de klant of door derden niet vakkundig wijzigingen of instandhoudingswerkzaamheden worden doorgevoerd, dan heeft de klant tegen ons geen rechten betreffende deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
7.3    Alle geleverde goederen die een gebrek vertonen dienen, waarbij de keuze aan on is, of gratis te worden verholpen of opnieuw te worden geleverd, voor zover op het moment van de risico-overgang reeds sprake was van dit gebrek (alsnog nakomen).
7.4    In het geval van een gerechtigde aansprak wegens een gebrek dient de klant ons in de gelegenheid te stellen het grebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Een ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden.
7.5    Indien de klant een gebrekkige levering accepteert, terwijl hij het gebrek kent of door controle van de levering had moeten kennen, kan hij de aanspraken en rechten op grond van het gebrek slechts dan inroepen, indien hij deze bij het accepteren voorbehoudt.
7.6    De toelichtingen en gegevens met betrekking tot afmetingen, gewicht, prestatievermogen, energieverbruik enz., die in prospecten, reclamematerialen, beschrijvingen enz. zijn vermeld, zijn indicatief en geen toezeggingen over de eigenschappen van de goederen. Zij zijn uitdrukkelijk geen garantie betreffende de toestand of houdbaarheid van de goederen. Wij behouden ons afwijkingen in een voor de klant acceptabele omvang voor. Dit geldt ook voor wijzigingen in de constructie of productie.
7.7    Alle rechten met betrekking tot gebreken vervallen na afloop van één jaar na aflevering. Hetzelfde geldt voor ontbinding, vermindering van de koopprijs alsmede schadevergoeding. Deze termijn geldt niet voor zover de wet dwingend langere termijnen voorschrijft en tevens niet bij opzet of arglistig verzwijgen van het gebrek. Dan gelden telkens de wettelijke verjaringstermijnen.
7.8    Eventuele verhaalsmogelijkheden van de klant jegens ons bestaan slechts dan indien de klant met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die de wettelijke aanspraken overstijgen. Voor de omvang van de verhaalsmogelijkheid jegens ons gelden tevens de artikelen 7.2 tot en met 7.8, 7.10 en artikel 8 (volledig) van de AVLV.
7.9    Voor eventuele aanspraken op schadevergoeding door de klant op grond van een gebrek gelden de bepalingen in artikel 8.


8.    Uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid
8.1    Eventuele aanspraken op schadevergoeding door de klant - om welke reden dan ook - zijn uitgesloten. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder ook, maar niet uitsluitend, transportkosten, inbouw- demontagekosten, reiskosten, kosten van derden, productieverlies, gederfde winst, gemiste kansen en stagnatieschade. Dit geldt niet bij het arglistig verzwijgen van het gebrek, bij schade door letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid en/of bij opzettelijke of grove nalatigheid door personen die met de leiding van onze onderneming zijn belast. Ook aanspraken conform de wettelijke regelingen voor productaansprakelijkheid worden door deze beperking van de aansprakelijkheid niet verlet. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt tevens voor tekortkomingen door onze organen en door gemachtigde derden.
8.2    In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter hoogte van drie keer de factuurwaarde van de betreffende levering.
8.3    De voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden eveneens voor een aanspraak op vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten.


9.    Eigendomsvoorbehoud
9.1    Wij behouden ons het eigendom voor van alle geleverde goederen (hierna: voorbehoudsgoederen) tot aan de nakoming van alle vorderingen, om welke redenen dan ook, inclusief de toekomstige of voorwaardelijke vorderingen uit gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten. Dit geldt ook indien betalingen worden gedaan voor op een bijzondere manier aangeduide vorderingen.
9.2    Indien er aanwijzingen zijn die het vermoeden van een (dreigende) betalingsonmacht van de klant rechtvaardigen, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst zonder het stellen van een termijn te ontbinden en de afgifte van de voorbehoudsgoederen te verlangen.
9.3    Alle bewerkingen en verwerkingen van de voorbehoudsgoederen geschieden voor ons als producent in de zin van artikel 5:16 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat wij enige verplichting erkennen. De verwerkte goederen gelden als voorbehoudsgoederen in de zin van artikel 9.1. Bij het verwerken, verbinden en vermengen van de voorbehoudsgoederen met andere goederen door de klant komt aan ons een mede-eigendom toe aan de nieuwe zaak, en wel in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Indien ons eigendom teniet gaat door verbinding of vermenging, dan draagt de klant reeds nu de aan hem toekomende eigendomsrechten aan de nieuwe voorraad of zaak ter hoogte van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen aan ons over en bewaart deze kosteloos voor ons. De hierna ontstane mede-eigendomsrechten gelden als voorbehoudsgoederen in de zin van artikel 9.1.
9.4    De klant is enkel in het kader van een gewone bedrijfsvoering, en voor zover hij niet in verzuim is met de betaling van een koopprijs, gerechtigd om de voorbehoudsgoederen verder te verkopen, te verwerken of met anderen zaken te verbinden of verder in te bouwen. Elke andere beschikking over de voorbehoudsgoederen is niet toegestaan. Beslagleggingen of een andere vorm van toegang tot de voorbehoudsgoederen door derden dient ons onmiddellijk te worden gemeld. Alle interventiekosten gaan ten laste van de klant. Indien de klant een opschorting van de betaling van de koopprijs door de afnemer toestaat, dient hij jegens hem hetzelfde voorbehoud aan het eigendom van de voorbehoudsgoederen te bedingen onder dezelfde voorwaarden, waaronder wij een voorbehoud op het eigendom aan de levering van de voorbehoudsgoederen hebben bedongen. Anders is de klant niet gerechtigd tot doorverkoop.
9.5    Indien wij aanspraak maken op ons eigendomsvoorbehoud, geldt dit alleen dan als ontbinding van de overeenkomst, indien dit uitdrukkelijk door ons wordt verklaard. Het recht van de klant om voorbehoudsgoederen te bezitten, vervalt indien hij zijn verplichtingen uit deze of uit een andere overeenkomst niet nakomt.
9.6    Wij behouden ons het eigendom voor aan geleverde goederen voor alle rechten die ons toekomen uit de zakelijke relatie tegen de klant. Het eigendomsvoorbehoud omvat ook de door verwerking, vermenging en verbinding van onze goederen ontstane nieuwe producten waarbij wij als producent gelden. Bij het verwerken, verbinden of vermengen met zaken die niet aan de klant toebehoren, verwerven wij een mede-eigendom, en wel in verhouding tot de factuurwaarde van onze voorbehoudsgoederen tot de factuurwaarde van de andere materialen.


10.    Terugnemen van goederen uit coulance
Indien wij goederen op verzoek van de klant uit coulance terugnemen, zonder wettelijk verplicht te zijn, zijn wij gerechtigd om tegenover de klant aanspraak te maken op forfaitaire administratiekosten ter hoogte van € 1,30 per kilogram, en minimaal € 50,00. De goederen dienen op rekening van de klant aan ons te worden geretourneerd. Aan de klant is toegestaan om aan te tonen dat door het terugnemen geen kosten ter hoogte van dit bedrag zijn ontstaan.


11.    Gegevensbescherming
De klant is erop gewezen en accepteert dat gegevens in het kader van de afwikkeling van de opdracht en de facturering door middel van elektronische gegevensverwerking worden verwerkt en opgeslagen. Pakbon en factuur gelden tegelijkertijd als inlichting in de zin van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


12.    Toepasselijk recht, bevoegde rechter
12.1    Op deze AVLV en de gehele doorgevoerde zakelijke relatie met de klant, waarvoor deze AVLV gelden, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en de collisieregels van het internationaal privaatrecht, in het bijzonder Rome I-verordening, wordt uitgesloten.
12.2    De plaats van de uitvoering van onze leveringen en diensten is onze betreffende vestigingsplaats, plaats van de nakoming van de betaling door de klant is Linne (Nederland).
12.3    Voor alle geschillen, welke voortvloeien uit deze zakelijke relatie, is de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, bevoegd. 
12.4    Indien een bepaling in deze AVLV of een contractuele afspraak ongeldig is of zal worden, tast dit de geldigheid van alle overige bepalingen of afspraken niet aan.
 

Stand: Februari 2019